Regulamin

Regulamin Programu Złoty Punkt

DEFINICJE

Użytym w Regulaminie wyrażeniom, należy przypisać następującą treść:

Złoty Punkt” – Program Partnerski o zasięgu ogólnopolskim zorganizowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców z siedzibą w Krakowie. W programie uczestniczą sklepy, zakłady usługowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Jego ideą jest wzbogacenie oferty towarowej, atrakcyjności świadczonych usług, organizacji różnego rodzaju promocji, sezonowych obniżek, bonifikat.

Stowarzyszenie – Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców z siedzibą w Krakowie osiedle Handlowe 5; 31-935 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172347

Partner – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, która jest członkiem programu “Złoty Punkt”.

Klient – osoba fizyczna, która uzyskała status uczestnika programu “Złoty Punkt”.

Karta – karta, służąca Klientowi do zbierania punktów w ramach programu “Złoty Punkt”

Punkt – placówka poszczególnych Parterów Programu “Złoty Punkt”

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa Klientów w Programie “Złoty Punkt” oraz warunki uzyskania statusu Partnera w programie “Złoty Punkt”.
 2. Szczegółowe warunki uczestnictwa Klientów w Programie “Złoty Punkt” określa punkt numer I.1. niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółowe warunki uzyskania statusu Partnera w programie “Złoty Punkt” określa punkt numer I.2. niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Klienta lub Partnera ulegną zmianie, są oni zobowiązani do dokonania ich aktualizacji, w ten sposób że:
  1. Aktualizacji danych Klienta dokonuje Partner na podstawie ustnego lub pisemnego zgłoszenia zmienionych danych. Partner zobowiązany jest do dokonania aktualizacji zgłaszanych danych.
  2. Aktualizacji danych Partnera dokonuje Stowarzyszenie na podstawie pisemnego zgłoszenia zmienionych danych. Stowarzyszenie jest zobowiązane do dokonania aktualizacji zgłaszanych danych.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu akceptowane są przez przystąpienie osoby fizycznej do programu “Złoty Punkt” lub poprzez przystąpienie osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby prawnej do programu “Złoty punkt” w charakterze Partnera. Klient oraz Partner uprawnieni są do wglądu w ich dane oraz do ich dokonania ich uzupełnień, poprawek i innych zmian.
 6. Klient oraz uczestnik Programu “Złoty Punkt” poprzez akceptację Regulaminu wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie. Jednocześnie Partner oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Należności publicznoprawne, mające swoje źródło w realizacji Programu “Złoty Punkt” uiszczane są przez Stowarzyszenie.

I.1. STREFA KLIENTA

 1. Osoba fizyczna, nabywa status Klienta, jeśli podczas dokonywania zakupów w Punkcie zgłosi temu Partnerowi chęć uczestnictwa w Programie “Złoty Punkt” oraz zaakceptuje jego warunki poprzez złożenie podpisu na kuponie zgłoszeniowym przekazanym mu przez Partnera.
 2. Po podpisaniu kuponu zgłoszeniowego Klient otrzymuje kartę, która służyć będzie do zbierania punktów. Karta niniejsza przekazywana jest Klientowi bezpłatnie i jest ona opatrzona indywidualnym numerem. Karta niniejsza stanowi własność Partnera ją wydającego.
 3. Za pośrednictwem numeru karty Klient dokonuje rejestracji on-line poprzez stronę www.zlotypunkt.com
 4. Z karty może korzystać Klient oraz osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba korzystająca z karty jest do tego uprawniona.
 5. Karta “Złoty Punkt” nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.
 6. Klient gromadzi punkty na Karcie poprzez dokonywanie zakupu w Punkcie Partnerskim. Ilość punktów zgromadzonych przy każdym kolejnym zakupie w Punkcie uzależniona jest od wysokości rachunku, do zapłaty którego zobowiązany jest Klient. Przelicznik wartości rachunku w stosunku do ilości odpowiadających mu punktów jest ustalany przez każdego Partnera w drodze indywidualnej decyzji.
 7. Rejestracja punktów na Karcie dokonywana jest w czasie uiszczania ceny za zakupiony w Punkcie towar. W celu dokonania rejestracji punktów Klient zobowiązany jest do okazania karty Sprzedawcy po dokonaniu zapłaty i umożliwienia mu dodania punktów
 8. Po wcześniejszym zarejestrowaniu Karty, Klient uprawniony jest do sprawdzenia ilość zgromadzonych na niej punktów. Klient uprawniony jest do sprawdzenia ilości punktów w każdym czasie oraz w dowolnym Punkcie oraz na stronie internetowej www.zlotypunkt.com.
 9. Dzięki punkom zebranym przez Klienta na karcie, Klient uprawniony jest do wybrania produktu częściowo lub całkowicie zwolnionego z opłat, z grupy produktów umieszczonych w Katalogu Nagród Programu “Złoty Punkt”. Produkt całkowicie lub częściowo zwolniony z opłat jest w sposób wyraźny zaznaczony, a w przypadku produktu częściowo zwolnionego z opłat, podana jest wysokość częściowej odpłatności.
 10. Katalog Nagród Programu “Złoty Punkt” dostępny jest w formie papierowej, dostępnej w każdym Punkcie oraz elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.zlotypunkt.com. Katalog Nagród Programu “Złoty Punkt” nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jego treść może ulec zmianie.
 11. Klient dokonuje wyboru produktu z Katalogu Nagród Programu “Złoty Punkt” poprzez zgłoszenie zamiaru jego otrzymania w drodze wypełnienia kuponu “Zamawiam nagrodę”.
 12. Wypełnienie kuponu “Zamawiam nagrodę” następuje poprzez podanie: nazwy nagrody oraz numeru katalogowego, ilości punktów jej przyporządkowanej, numer Karty, imienia i nazwiska, adresu oraz nazwy Punktu, w którym Klient zamierza odebrać nagrodę. Nagrody dostępne w Punkcie w danym momencie są realizowane natychmiast. Nagrody o wyższej wartości lub w danym momencie niedostępne są realizowane w ciągu dwóch tygodni od dnia dokonania zamówienia. Nagrody wymagające indywidualnego sprowadzenia są realizowane w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zamówienia.
 13. W sytuacji, w której zamówiona nagroda będzie niedostępna, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wydania nagrody o podobnej ilości punktowej. O zaistniałej sytuacji poinformuje Klienta, który może zgłosić sprzeciw od dostarczenia innej, niż zamawiana nagrody. Stowarzyszenie powinno otrzymać sprzeciw w terminie do 14 dni.
 14. Dokonując odbioru nagrody Partner lub upoważniona przez niego osoba odejmuje z Karty ilość punktów, przyporządkowanych do odbieranej nagrody.
 15. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Klient uprawniony jest do uzyskania nowej karty, z uwzględnieniem stanu Karty zgubionej lub zniszczonej, w szczególności w zakresie ilości zgromadzonych na niej punktów. Warunkiem uzyskania nowej Karty z uwzględnieniem stanu Karty zgubionej lub zniszczonej jest wskazanie przez Klienta numeru identyfikacyjnego Karty zgubionej lub zniszczonej oraz danych umieszczonych na kuponie zgłoszeniowym Klienta.
 16. Klient uprawniony jest do zgłoszenia zgubienia lub uszkodzenia Karty w dowolnie wybranym przez siebie Punkcie. Partner Programu “Złoty Punkt”, w Punkcie którego Klient dokonuje zgłoszenia jest zobowiązany do wydania nowej karty, jeśli Klient wskazuje na dane wskazane w pkt. 15 powyżej.
 17. W przypadku nie używania lub nie aktywowania karty przez okres dwóch lat liczonych od dnia wydania karty przez Partnera, traci ona ważność.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient oraz Partner, poprzez przystąpienie do Programu “Złoty Punkt” ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte w dokumentach zgłoszeniowych, a w szczególności prawdziwość zgłaszanych danych.
 2. W razie naruszenia nakazu wskazanego w pkt. 1 powyżej, Stowarzyszenie uprawnione jest w każdym czasie do wyrejestrowania Klienta i Partnera z Programu “Złoty Punkt”. W przypadku wyżej wskazanych do wyrejestrowania Klienta uprawniony jest także Partner Programu “Złoty Punkt”. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za szkody (majątkowe i niemajątkowe) wyrządzone przez Partnera Programu “Złoty Punkt” lub/i przez Klienta. Wszelkie spory wynikłe z powyższych zdarzeń będą rozstrzygane wyłącznie między Stronami sporu, z wyłączeniem uczestnictwa Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.zlotypunkt.com wywołany przyczynami niezależnymi od Stowarzyszenia, a w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w szczególnych przypadkach niezależnych od stowarzyszenia za niewydanie lub niedostarczenie nagród do Partnera.
 5. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowią także działania i zaniechania, zmierzające do jego obejścia.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje Klientów i Partnerów mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (biuro@zlotypunkt.com) lub w formie pisemnej w drodze przekazania jej Stowarzyszeniu.
 2. Reklamacje Klientów i Partnerów rozpatrywane są przez Stowarzyszenie.
 3. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania Reklamacji przez Stowarzyszenie lub Partnera. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, o czym Reklamujący zostanie poinformowany w takiej formie, w jakiej dokonał zgłoszenia Reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program “Złoty Punkt” obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie uprawnione jest do zakończenia Programu “Złoty Punkt” w dowolnym momencie i bez względu na przyczynę, o czym Klienci i Partnerzy zostaną poinformowani w drodze ogłoszenia na stronach www.zlotypunkt.com. Dodatkowo Partnerzy zostaną poinformowani w drodze przesłania im informacji o zakończeniu Programu “Złoty Punkt” w formie pisemnej.
 3. Stowarzyszenie uprawione jest do zmiany Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązywać będzie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie www.zlotypunkt.com. Stowarzyszenie dokona ogłoszenia zmiany Regulaminu także poprzez jego ogłoszenie w poszczególnych Punktach.
 4. Klient i Partner oświadcza, że zapoznał się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu, a składając swój podpis na Karcie zgłoszeniowej, akceptuje go.