Regulamin

Regulamin Programu Złoty Punkt

DEFINICJE

Użytym w Regulaminie wyrażeniom, należy przypisać następującą treść:

Złoty Punkt” – Program Partnerski o zasięgu ogólnopolskim zorganizowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców z siedzibą w Krakowie. W programie uczestniczą sklepy, zakłady usługowe, gastronomiczne i rozrywkowe. Jego ideą jest wzbogacenie oferty towarowej, atrakcyjności świadczonych usług, organizacji różnego rodzaju promocji, sezonowych obniżek, bonifikat.

Stowarzyszenie – Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców z siedzibą w Krakowie osiedle Handlowe 5; 31-935 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172347

Partner – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, która jest członkiem programu “Złoty Punkt”.

Klient – osoba fizyczna, która uzyskała status uczestnika programu “Złoty Punkt”.

Karta – karta, służąca Klientowi do zbierania punktów w ramach programu “Złoty Punkt”

Punkt – placówka poszczególnych Parterów Programu “Złoty Punkt”

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa Klientów w Programie “Złoty Punkt” oraz warunki uzyskania statusu Partnera w programie “Złoty Punkt”.
 2. Szczegółowe warunki uczestnictwa Klientów w Programie “Złoty Punkt” określa punkt numer I.1. niniejszego Regulaminu.
 3. Szczegółowe warunki uzyskania statusu Partnera w programie “Złoty Punkt” określa punkt numer I.2. niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Klienta lub Partnera ulegną zmianie, są oni zobowiązani do dokonania ich aktualizacji, w ten sposób że:
  1. Aktualizacji danych Klienta dokonuje Partner na podstawie ustnego lub pisemnego zgłoszenia zmienionych danych. Partner zobowiązany jest do dokonania aktualizacji zgłaszanych danych.
  2. Aktualizacji danych Partnera dokonuje Stowarzyszenie na podstawie pisemnego zgłoszenia zmienionych danych. Stowarzyszenie jest zobowiązane do dokonania aktualizacji zgłaszanych danych.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu akceptowane są przez przystąpienie osoby fizycznej do programu “Złoty Punkt” lub poprzez przystąpienie osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub osoby prawnej do programu “Złoty punkt” w charakterze Partnera. Klient oraz Partner uprawnieni są do wglądu w ich dane oraz do ich dokonania ich uzupełnień, poprawek i innych zmian.
 6. Klient oraz uczestnik Programu “Złoty Punkt” poprzez akceptację Regulaminu wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, oraz wykorzystywanie ich danych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie. Jednocześnie Partner oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Należności publicznoprawne, mające swoje źródło w realizacji Programu “Złoty Punkt” uiszczane są przez Stowarzyszenie.

I.1. STREFA KLIENTA

 1. Osoba fizyczna, nabywa status Klienta, jeśli podczas dokonywania zakupów w Punkcie zgłosi temu Partnerowi chęć uczestnictwa w Programie “Złoty Punkt” oraz zaakceptuje jego warunki poprzez złożenie podpisu na kuponie zgłoszeniowym przekazanym mu przez Partnera.
 2. Po podpisaniu kuponu zgłoszeniowego Klient otrzymuje kartę, która służyć będzie do zbierania punktów. Karta niniejsza przekazywana jest Klientowi bezpłatnie i jest ona opatrzona indywidualnym numerem. Karta niniejsza stanowi własność Partnera ją wydającego.
 3. Za pośrednictwem numeru karty Klient dokonuje rejestracji on-line poprzez stronę www.zlotypunkt.com
 4. Z karty może korzystać Klient oraz osoba przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba korzystająca z karty jest do tego uprawniona.
 5. Karta “Złoty Punkt” nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.
 6. Klient gromadzi punkty na Karcie poprzez dokonywanie zakupu w Punkcie Partnerskim. Ilość punktów zgromadzonych przy każdym kolejnym zakupie w Punkcie uzależniona jest od wysokości rachunku, do zapłaty którego zobowiązany jest Klient. Przelicznik wartości rachunku w stosunku do ilości odpowiadających mu punktów jest ustalany przez każdego Partnera w drodze indywidualnej decyzji.
 7. Rejestracja punktów na Karcie dokonywana jest w czasie uiszczania ceny za zakupiony w Punkcie towar. W celu dokonania rejestracji punktów Klient zobowiązany jest do okazania karty Sprzedawcy po dokonaniu zapłaty i umożliwienia mu dodania punktów
 8. Po wcześniejszym zarejestrowaniu Karty, Klient uprawniony jest do sprawdzenia ilość zgromadzonych na niej punktów. Klient uprawniony jest do sprawdzenia ilości punktów w każdym czasie oraz w dowolnym Punkcie oraz na stronie internetowej www.zlotypunkt.com.
 9. Dzięki punkom zebranym przez Klienta na karcie, Klient uprawniony jest do wybrania produktu całkowicie zwolnionego z opłat, z grupy produktów umieszczonych w Katalogu Nagród Programu “Złoty Punkt”.
 10. Katalog Nagród Programu “Złoty Punkt” dostępny jest w formie papierowej, dostępnej w każdym Punkcie oraz elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.zlotypunkt.com. Katalog Nagród Programu “Złoty Punkt” nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i jego treść może ulec zmianie.
 11. Klient dokonuje wyboru produktu z Katalogu Nagród Programu “Złoty Punkt” poprzez zgłoszenie zamiaru jego otrzymania w drodze wypełnienia kuponu “Zamawiam nagrodę”.
 12. Wypełnienie kuponu “Zamawiam nagrodę” następuje poprzez podanie: nazwy nagrody oraz numeru katalogowego, ilości punktów jej przyporządkowanej, numer Karty, imienia i nazwiska, adresu oraz nazwy Punktu, w którym Klient zamierza odebrać nagrodę. Nagrody dostępne w Punkcie w danym momencie są realizowane natychmiast. Nagrody o wyższej wartości lub w danym momencie niedostępne są realizowane w ciągu dwóch tygodni od dnia dokonania zamówienia. Nagrody wymagające indywidualnego sprowadzenia są realizowane w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zamówienia.
 13. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wydania nagród w późniejszym terminie lecz nie dłuższym niż 50 dni od daty zamówienia nagrody.
 14. W sytuacji, w której zamówiona nagroda będzie niedostępna, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wydania nagrody o podobnej ilości punktowej z innej firmy, lecz o podobnym standardzie.
 15. Dokonując odbioru nagrody Partner lub upoważniona przez niego osoba odejmuje z Karty ilość punktów, przyporządkowanych do odbieranej nagrody.
 16. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, Klient uprawniony jest do uzyskania nowej karty, z uwzględnieniem stanu Karty zgubionej lub zniszczonej, w szczególności w zakresie ilości zgromadzonych na niej punktów. Warunkiem uzyskania nowej Karty z uwzględnieniem stanu Karty zgubionej lub zniszczonej jest wskazanie przez Klienta numeru identyfikacyjnego Karty zgubionej lub zniszczonej oraz danych umieszczonych na kuponie zgłoszeniowym Klienta.
 17. Klient uprawniony jest do zgłoszenia zgubienia lub uszkodzenia Karty w dowolnie wybranym przez siebie Punkcie. Partner Programu “Złoty Punkt”, w Punkcie którego Klient dokonuje zgłoszenia jest zobowiązany do wydania nowej karty, jeśli Klient wskazuje na dane wskazane w pkt. 15 powyżej.
 18. W przypadku nie używania lub nie aktywowania karty przez okres 12 miesięcy, traci ona ważność.

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient oraz Partner, poprzez przystąpienie do Programu “Złoty Punkt” ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte w dokumentach zgłoszeniowych, a w szczególności prawdziwość zgłaszanych danych.
 2. W razie naruszenia nakazu wskazanego w pkt. 1 powyżej, Stowarzyszenie uprawnione jest w każdym czasie do wyrejestrowania Klienta i Partnera z Programu “Złoty Punkt”. W przypadku wyżej wskazanych do wyrejestrowania Klienta uprawniony jest także Partner Programu “Złoty Punkt”. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za szkody (majątkowe i niemajątkowe) wyrządzone przez Partnera Programu “Złoty Punkt” lub/i przez Klienta. Wszelkie spory wynikłe z powyższych zdarzeń będą rozstrzygane wyłącznie między Stronami sporu, z wyłączeniem uczestnictwa Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.zlotypunkt.com wywołany przyczynami niezależnymi od Stowarzyszenia, a w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności w szczególnych przypadkach niezależnych od stowarzyszenia za niewydanie lub niedostarczenie nagród do Partnera.
 5. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowią także działania i zaniechania, zmierzające do jego obejścia.

III. REKLAMACJE

 1. Reklamacje Klientów i Partnerów mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej (biuro@zlotypunkt.com) lub w formie pisemnej w drodze przekazania jej Stowarzyszeniu.
 2. Reklamacje Klientów i Partnerów rozpatrywane są przez Stowarzyszenie.
 3. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania Reklamacji przez Stowarzyszenie lub Partnera. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, o czym Reklamujący zostanie poinformowany w takiej formie, w jakiej dokonał zgłoszenia Reklamacji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Program “Złoty Punkt” obowiązuje przez czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie uprawnione jest do zakończenia Programu “Złoty Punkt” w dowolnym momencie i bez względu na przyczynę, o czym Klienci i Partnerzy zostaną poinformowani w drodze ogłoszenia na stronach www.zlotypunkt.com. Dodatkowo Partnerzy zostaną poinformowani w drodze przesłania im informacji o zakończeniu Programu “Złoty Punkt” w formie pisemnej.
 3. Stowarzyszenie uprawione jest do zmiany Regulaminu. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązywać będzie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na stronie www.zlotypunkt.com. Stowarzyszenie dokona ogłoszenia zmiany Regulaminu także poprzez jego ogłoszenie w poszczególnych Punktach.
 4. Klient i Partner oświadcza, że zapoznał się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu, a składając swój podpis na Karcie zgłoszeniowej, akceptuje go.

Rodo

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych Uczestników Programu Złoty Punkt jest Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, z siedzibą w Krakowie os. Handlowe 5, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172347

wskazuje, że:

a) w przypadku Uczestników Niezarejestrowanych realizacja umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Niezarejestrowanym a MSKIP na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Złoty Punkt zgodnie z Regulaminem Programu Lojalnościowego Złoty Punkt nie wiąże się z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych. Oznacza to, że przystępując i uczestnicząc w Programie Złoty Punkt  w charakterze Uczestnika Niezarejestrowanego, Uczestnik ten nie podaje danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego przetwarzane mogą być wyłącznie w przypadku zgłoszenia przez niego reklamacji. Wtedy konieczne stanie się podanie przez Uczestnika Niezarejestrowanego jego danych osobowych MSKIP, które przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji i skontaktowania się z Uczestnikiem Niezarejestrowanym celem uzyskania dalszych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji lub poinformowania Uczestnika Niezarejestrowanego o wynikach reklamacji;

b) w przypadku Uczestników Zarejestrowanych do realizacji umowy zawartej pomiędzy Uczestnikami Zarejestrowanymi a MSKIP  na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym Złoty Punkt w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych. Oznacza to, że do uczestnictwa w Programie Złoty Punkt w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego niezbędne jest podanie danych osobowych podczas procesu rejestracji Uczestnika w Programie Złoty Punkt  zgodnie z  Regulaminu Programu Złoty Punkt.

MSKIP  wskazuje, że do kontaktu z inspektorem ochrony danych w MSKIP służy następujący adres email: biuro@zlotypunkt.com

MSKIP wskazuje, że dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji Programu Lojalnościowego Złoty Punkt  oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MSKIP. Oznacza to w szczególności:

a) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu naliczenia mu Punktów Złoty Punkt za dokonane zakupy towarów lub usług oraz korzystania przez niego z Ofert Programu Lojalnościowego Złoty Punkt,

b) przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego w celu uczestniczenia przez niego w promocjach i innych aktywnościach opisanych Regulaminami Programu Lojalnościowego Złoty Punkt, po uprzednim wyrażeniu przez Uczestnika Zarejestrowanego wyraźnej zgody na uczestnictwo w takiej aktywności; w takim wypadku dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane będą w zakresie i celu wskazanym każdorazowo w takim Regulaminie Programu Lojalnościowego Złoty Punkt , na który Uczestnik Zarejestrowany wyrazi uprzednio zgodę,

c) marketing bezpośredni,

d) rozpatrywanie reklamacji,

e) ewentualny kontakt z Uczestnikiem Zarejestrowanym w celu weryfikacji zamówionej nagrody

Podstawą prawną przetwarzania przez MSKIP danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym powyżej jest:

a) wykonanie umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której stroną jest Uczestnik zgodnie Regulaminu Programu Lojalnościowego Złoty Punkt;

b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgodne z  Regulaminem  Programu Lojalnościowego Złoty Punkt (a więc odpowiednio wyrażenia: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).

Dane osobowe Uczestnika / Partnera mogą być ujawniane przez MSKIP  podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu Lojalnościowego Złoty Punkt  na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub korespondencji, lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego Złoty Punkt

Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy tj. bezterminowo, lub do momentu zakończenia  Programu “Złoty Punkt” pomiędzy Uczestnikiem Zarejestrowanym a MSKIP na uczestnictwo Uczestnika Zarejestrowanego w Programie ,, Złoty Punkt ,,, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego w sytuacji zgłoszenia przez niego reklamacji przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń związanych ze zgłoszoną reklamacją. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od MSKIP dostępu do danych osobowych dotyczących Uczestnika, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego jest niezbędne do zawarcia umowy na uczestnictwo w Programie ,, Złoty Punkt ,, w charakterze Uczestnika Zarejestrowanego i realizacji tej umowy przez MSKIP. Niepodanie danych osobowych przez Uczestnika Zarejestrowanego uniemożliwia  pełne korzystanie z Programu Złoty Punkt, w szczególności w razie zagubienia karty, co wiąże się z utratą nagromadzonych punktów na karcie.

W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody, MSKIP może przetwarzać jego dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, co w konsekwencji oznacza, iż MSKIP  będzie miał możliwość oferowania Uczestnikowi Zarejestrowanemu produktów lub usług Partnerów. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie powodowało ujawnienia Partnerom danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego.

W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, MSKIP może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej dobrowolnej zgody wyrażanej zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), MSKIP będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Uczestnikowi Zarejestrowanemu, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody lub zgód na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika Zarejestrowanego, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Dane osobowe Uczestnika

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Zarejestrowanego/Klienta, podanych w Formularzu Uczestnika oraz innych danych Uczestników niezbędnych do realizacji Programu Złoty Punkt (tj. w szczególności informacji o nabytych przez Uczestnika towarach i usługach objętych Programem Złoty Punkt ), jest Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, z siedzibą w Krakowie os. Handlowe 5, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172347

2. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego/Klienta przetwarzane są w celu realizacji Programu Zloty Punkt ,  w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług MSKIP. Dane osobowe Uczestnika Zarejestrowanego mogą być przekazywane przez MSKIP Partnerom  z nim współpracującym przy realizacji Programu Złoty Punkt na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w tych celach na zasadzie dobrowolności, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji Programu Złoty Punkt.

3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody, MSKIP może przetwarzać dane osobowe dla celów promocji i marketingu produktów lub usług oferowanych przez Partnerów

4. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika Zarejestrowanego dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (innej niż zgody, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej), MSKIP może przekazywać Uczestnikowi Zarejestrowanemu informacje o produktach i promocjach  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, ze zm.), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez Uczestnika Zarejestrowanego adres email lub numer telefonu komórkowego. W celu otrzymywania od MSKIP informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym w celu otrzymywania newslettera, niezbędne jest podanie przez Uczestnika Zarejestrowanego numeru telefonu komórkowego lub adresu email. Szczegółowe zasady przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną określa Polityka Ochrony Prywatności.

5. Administratorem danych osobowych Uczestnika Niezarejestrowanego podanych w postępowaniu reklamacyjnym jest Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców, z siedzibą w Krakowie os. Handlowe 5, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000172347  MSKIP będzie przetwarzać podane przez Uczestnika Niezarejestrowanego dane osobowe wyłącznie dla celów rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe Uczestnika Niezarejestrowanego mogą być przekazywane przez MSKIP podmiotom z nim współpracującym przy realizacji Programu Złoty Punkt na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie dla celów rozpatrzenia reklamacji.

6. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Uczestnicy w każdym momencie mogą cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych produktów lub usług oferowanych przez Partnerów lub podczas procesu edycji danych osobowych na Stronie Internetowej, oraz mogą zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Uczestnikom przysługuje również prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody.

7. Dane osobowe Uczestników Zarejestrowanych/ Partnerów  mogą być przekazywane przez MSKIP  m.in. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa Prezentów lub innym podmiotom, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w Regulaminach.

OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient oraz Partner, poprzez przystąpienie do Programu “Złoty Punkt” ponoszą odpowiedzialność za treści zawarte w dokumentach zgłoszeniowych, a w szczególności prawdziwość zgłaszanych danych.
 2. W razie naruszenia nakazu wskazanego w pkt. 1 powyżej, Stowarzyszenie uprawnione jest w każdym czasie do wyrejestrowania Klienta i Partnera z Programu “Złoty Punkt”. W przypadku wyżej wskazanych do wyrejestrowania Klienta uprawniony jest także Partner Programu “Złoty punkt”.Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za szkody (majątkowe i niemajątkowe) wyrządzone przez Partnera Programu “Złoty Punkt” lub/i przez Klienta. Wszelkie spory wynikłe z powyższych zdarzeń będą rozstrzygane wyłącznie między Stronami sporu, z wyłączeniem uczestnictwa Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej www.zlotypunkt.com wywołany przyczynami niezależnymi od Stowarzyszenia, a w szczególności awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowią także działania i zaniechania, zmierzające do jego obejścia.